Opholdsstedet Hellebæk

Opholdssted / Botilbud §107 & §66

Aktivkollegiet

Botilbud §107 & §85

Kurser og Konferencer

Vores kursus program 2020/21

Cafe Hellebæk

En socialpædagogisk virksomhed

Internship Abroad

Work-away

Have og Køkken

Sundhed og social økonomiske projekter

Den Sociale Landsby i Hellebæk

Den Sociale Landsby i Hellebæk er et Levefællesskab.  Vi er også et virksomheds- og interessefællesskab, der har til formål at skabe høj livskvalitet og inkluderende handlerum for mennesker, der befinder sig i grænselandet mellem psykiatrien, socialpædagogikken og samfundet.

Vi er  3 selvstændige  virksomheder:

1. Opholdsstedet i Hellebæk: Opholdssted og Botilbud §107 & §66

2. Hellebæk fonden : Botilbud §107 og §85 støtte som er botilbuds lignende.

3. AktivKollegiet i Hellebæk: Boligforening som driver udlejning og desuden driver Cafe Hellebæk.

 

 


Kurser og Konferencer

Den Sociale Landsby i Hellebæk afholder løbende en række kurser og konferencer indenfor de fagområder vi arbejder med. Vi inviterer derfor også andre som er engageret i dette til at deltage i disse kurser. Vi har 70 pladser til rådighed, så i er velkomne til at benytte formularen under hvert kursus i har interesse i, så kontakter vi jer.

 

HIDDEN

Tekst kommer snart….

30/1-20 - Keld Fredens - "Natur og mental sundhed"

Hvis man vil have det godt inde, skal man ud. Halvdelen af landets befolkning bor i byer, og her tilbringer de det meste af tiden indendørs. De er kort sagt i underskud af natur, og det påvirker vore hjernen i en uheldig retning.

Naturen gavner vores mentale udvikling. En ”udehjerne” er langt sundere, og derfor er naturen et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har forskningen flere bud på.

Om Keld Fredens

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han er uddannet læge og har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. Derudover har han været rektor ved Skive Seminarium, samt udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som redaktør, ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97.

14/5-20 - Peter Berliner - "Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik"

Det er gennem det lærende fællesskab at der skabes muligheder for den enkelte for at ud- vikle sig frit – og dermed for den frie tanke i at udfolde sig. Det er gennem fællesskabets sikring af de almene civile og sociale rettigheder for alle at dette sker. Det er en fortløbende læringsproces, der omfatter dialog, samarbejde og tillid. Jeg vil give eksempler på, hvordan dette kan finde sted i forskellige former for pædagogisk praksis samt kort diskutere læringsteorier omkring en sådan praksis. Alt sammen for at åbne for en fælles dialog med Jer omkring udvikling af en pædagogik, der ikke modstiller fællesskab og individ, men som netop ser frigørelse af tanker og handlinger som en fælles proces.

Om Peter Berliner

Peter Berliner forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på helende læring i samfund, der pga. katastrofer eller anden nedbrydelse oplever en fragmentering af sociale strukturer og støttesystemer. Udgangspunktet tages i konkrete projekter – aktuelt i Grønland, Mexico og Danmark (flygtninge). En videreudvikling af community-psykologien til at kunne anvendes på dette område danner det teoretiske perspektiv for forskningen.

I et internationalt samarbejde om forskning i resiliens varetager denne del af forskningen især de læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community resiliens.

24/9-20 - Nora Bateson - "An ecology of food" (Eating Disorders in Contextual Perspective)

What is food? Food is agriculture, economy, culture, conversation, ancestral recipes, weavers of tables cloths, traditions of seasons, the perfect onion, and a child’s berry stained chin… Food is poetry, medicine, friendship, time, poison, economy. Ask the question “What is food?”– and the answer is not: “The stuff on my plate.” The answer is that food is about relationships. These relationships are formed between generations that sow seeds together, between man and nature, between the family members who eat together, it is in the conversations, in the heritage of the basket weaver who makes the baskets that are used to take food to neighbouring villages for market. It is in the relationships between towns… economically, socially, and so forth. Seeds used in ceremony, represent long-term linkages between people, nature, cycles, and attitudes toward the future.We will address the many aspects of food to see larger patterns of interaction.

Who is Nora Bateson
President of the IBI and Board Member — Filmmaker, writer, educator, Sweden, USA, Canada – Certified Warm Data Lab Host & Trainer
Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, as well as President of the International Bateson Institute based in Sweden. Her work asks the question “How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world?” An international lecturer, researcher and writer, Nora wrote, directed and produced the award-winning documentary, An Ecology of Mind, a portrait of her father, Gregory Bateson. Her work brings the fields of biology, cognition, art, anthropology, psychology, and information technology together into a study of the patterns in ecology of living systems.

Forår-21 - Søren Hertz - “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”

Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.
Fokus må være på de nødvendige opgaver og processer, som børn og unge med deres symptomer sætter på dagsordenen.

Et for snævert fokus på symptomer gør det ikke muligt at skabe den bevægelse, som i sidste ende kan bidrage til, at symptomer ikke længere fylder. Fokus på samhørighed og transformativ læring.

Kvalitet handler om også at turde gøre det usædvanlige – i kærlighedens navn:
Lytte til andres invitationer, og samtidig også deltage med egne invitationer.

Om Søren Hertz

Søren Hertz er en af tidens vigtige stemmer – Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater og han er medstifter af Metalog, der bevæger sig på tværs af traditionelle fagforståelser. Han har skrevet to bøger : ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder” og “Børn og unge, psykiatri og samfund.”: Med disse to bøger placerer han sit fag i en anden forståelsesramme end det som har været normen i lang tid.

Kun 70 pladser. Søg om deltagelse her

Skriv en ansøgning om pladser til et af de kurser vi afholder, så vender vil tilbage til dig snarest.

Kurser og Konferencer 2017/18

HIDDEN

 

Det danske behandlingssystem er ikke gearet til opgaven, så hvad gør vi?.
Vi belyser den socialpædagogiske udfordring med afsætning i en faglig funderet viden om sygdommens fysiske og socialpsykologiske natur og udfordringer.
Bliv fagligt klædt på til, at blive pioner på området.

1/6-17 - Rakel Santini & Christina Santini - "Spiseforstyrrelse (BED)"

Rachel Santini, hospitalsdirektør og kultursociolog. Christina Santini, nutritionist med speciale i biomedicin. Begge arbejder på Kildehøj Privathospital som er det eneste danske hospital, der har specialiseret sig i at
behandle udelukkende spiseforstyrrelser inkl. BED samt komorbiditet.

Overvægt og fedme er ikke ”bare” overvægt og fedme. Et hastigt voksende antal børn, unge og voksne udvikler svær overvægt med psykiske og fysiske alvorlige konsekvenser.
De social-økonomiske konsekvenser er ligeledes alvorlige. En betydelig del af denne gruppe lider af den spiseforstyrrelsesrelaterede overvægt BED (BINGE EATING DISORDER).

Det danske behandlingssystem er ikke gearet til opgaven, så hvad gør vi?.
Vi belyser den socialpædagogiske udfordring med afsætning i en faglig funderet viden om sygdommens fysiske og socialpsykologiske natur og udfordringer.
Bliv fagligt klædt på til, at blive pioner på området.

21/9-17 - Tor-Johan Ekeland - "Biologi som ideologi"

Kurset blev aflyst
Tor-Johan Ekeland, professor i socialpsykologi ved højskolen i Volda og Molde, Norge. Tor-Johan har med sin interesse for den psykiske sundhedssektor bidraget med forskning inden for recovery. Tor-Johan arbejder også i en forskningsgruppe med et kritisk perspektiv på biomedicinsk tænkning.

Tor-Johan gør opmærksom på, at der i naturen ikke findes problemer, lidelser eller diagnoser og at der i biologien kun findes variation. Det er vores fortolkning af denne variation i forhold til individuelle og samfundsmæssige funktionskrav, at noget bliver et problem.
Tor-Johan trækker frem, at sammenhængen mellem gener og adfærd er et komplekst interaktionsforhold som sjældent kan fremstilles på en enkel og casual måde. Meget af denne retorik om sådanne sammenhænge er videnskabeligt set overdrevne forenklinger. Gener opererer altid i miljøer – det er de forskellige miljøforandringer der trigger de forskellige genetisk betingede reaktioner.

Siden 1980’erne har der været en øget biologisering og medikalisering af psykiske lidelser og menneskelige problemer. Selv om kundskaben er ny, er brugen og forståelsen af de “nye” neurobiologiske forklaringer højst problematisk. Biologiseringen bidrager til afkontekstualisering og individualisering af menneskelig adfærd.

2/11-17 - Bo Møhl - "Selvskadens form og dynamik i behandlingsmiljøre"

Bo Møhl, cand. mag. & cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri. Han har 35 års erfaring med arbejde som klinisk psykolog i psykiatrien, og er nu professor i klinisk psykologi på Aalborg Universitet. Har skrevet talrige artikler og bøger om selvskade bl.a. “Selvskade – psykologi og behandling”.

Formålet med dagen er, at give et overblik over selvskadende adfærd hos unge. Grundet den store udbredelse af selvskade, er det ikke længere et individuelt fænomen, men må også forstås i en bredere kulturel sammenhæng, som det man kan kalde for en social patologi. Kigger man på institutioner, hvor sårbare unge opholder sig, er tallene for selvskade endnu højere, og der er i stigende grad behov for viden om selvskadens form og dynamik i socialpædagogiske og socialpsykiatriske behandlingsmiljøer for unge.

Undersøgelser viser også, at det kan være særdeles anstrengende og opslidende at arbejde med unge, der har selvskadende adfærd, uanset om de skader sig selv direkte ved fx at skære sig eller om de gør det indirekte ved fx at overspise eller det modsatte. Det er det, fordi forskellige følelser som angst, afmagt, utilstrækkelighedsfølelser, irritation og vrede er uhyre almindelige, når man som professionel eller pårørende har kontakt med mennesker, som skader sig selv.

12/4-18 - Dorthe Birkmose - "Når gode mennesker handler ondt"

Dorthe Birkmose, cand. psych., selvstændig psykolog, forfatter, blogger og foredragsholder.

Forråelse er et begreb for en udviklingsproces, hvor man gradvist bliver mere og mere rå. I de situationer, hvor fagligheden ikke slår til, er der risiko for forråelse. I afmagtssituationer kan det blive logisk at skælde ud, hæve stemmen, afvise, latterliggøre, ignorere og straffe – også for professionelle, der ved bedre. I perioder kan forråelsen få fat i personalegruppen, og så bliver det farligt for alle involverede.

Det er barsk at skulle forholde sig til, at vi i perioder af vores liv kan opleve forråelsen hos os selv.
Trangen til at benægte, fortrænge, bagatellisere og idyllisere kan være overvældende. Men vi bli-ver nødt til at tale om det svære. Fordi hvis vi ikke taler om risikoen for forråelse, kan vi ikke gøre noget ved problemet. Og vi har brugfor fagligheden for at dæmme op for forråelsen – og dermed passe på såvel personale som borgere og pårørende.

Det negative sprogbrug er direkte udtryk for forråelse og samtidig årsag til yderligere forråelse. Og det positive sprogbrug er endnu mere farligt end det negative, idet det positive sprogbrug camouflerer vores reelle praksis. Heldigvis er der et tredje alternativ, nemlig det nuancerede, kritiske og faglige sprogbrug.

Download Program Pjece 2020/21

Copyright 2019 - Den Sociale Landsby i Hellebæk - Lavet i sammarbejde med karuny.com